Sale!

นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

฿260.00 ฿240.00

คู่มือเตรียมสอบ : แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเฉลย
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2562
จำนวนหน้า 261 หน้า

รายละเอียด

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลก
การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธีและราชพิธี
แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2.
แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3.
แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 4.
แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 5.
แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 6.
แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 7.
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์