Sale!

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

฿260.00 ฿240.00

คู่มือเตรียมสอบ : นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมเฉลย
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า

รายละเอียด

สารบัญ
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2555
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2552
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล พ.ศ. 2553
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557
นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.
หลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกิจการพระพุทธศาสนา
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในโลก
เจาะข้อสอบ ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์