Sale!

เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

฿260.00 ฿240.00

คู่มือเตรียมสอบ : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมเฉลย
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า

รายละเอียด

สารบัญ
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
ความรู้เกี่ยวกับ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน
เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับ Internet
MicrosoftWord พร้อมแนวข้อสอบ
MicrosoftExcel พร้อมแนวข้อสอบ
MicrosoftPowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ
MicrosoftOutlook Express พร้อมแนวข้อสอบ
เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์
เจาะข้อสอบ งานธุรการ
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์